^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัฐชองสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาส 3  ( เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2562 )