^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด  จำนวน  ๗  เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)