^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๑๒๕ ปอนด์  จำนวน ๑ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)