ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๑๒๕ ปอนด์  จำนวน ๑ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)