^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form

ยุทธศาสตร์ของประเทศ 

 Link : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้อขนาดDownload
พระราชโองการ 985 KB
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา 1.6 MB
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ฉบับย่อภาษาไทย 547 KB
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ฉบับย่อภาษาอังกฤษ 577 KB
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2565) -
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-12 -
แผนการปฏิรูปประเทศ 2.15 MB
พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 158 KB
ประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 144 KB