^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form

วิสัยทัศน์ (Vision)  

โรงพยาบาลชายแดน  ที่ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม  อย่างมีคุณภาพ  สู่ความเป็นเลิศในเขต 8

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขชายแดนและอาเซียนให้มีคุณภาพ
2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. ส่งเสริมบริการสุขภาพแบบองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ (ระบบข้อมูลสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล โครงสร้างสิ่งแวดล้อม การเงินการคลัง) ที่มีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร

ค่านิยม (Core Value) =  THALI

T   =   Team  หมายถึง  การทำงานเป็นทีม

H   =   Holistic  หมายถึง  การดูแลแบบองค์รวม

A   =  Accomplish หมายถึง  ทำให้สำเร็จ

L  =   Learning หมายถึง องค์กรแห่งการเรียนรู้

I   =  Information หมายถึง  การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนางาน