^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form

วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงพยาบาลชายแดน  ที่ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม อย่างมีคุณภาพ  สู่ความเป็นเลิศในเขต 8
พันธกิจ (Mission)
1.พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขชายแดนและอาเซียนให้มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. ส่งเสริมบริการสุขภาพแบบองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ (ระบบข้อมูลสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล โครงสร้างสิ่งแวดล้อม
การเงินการคลัง) ที่มีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
ค่านิยม (CoreValue) =  THALI
T   =   Team  หมายถึง  การทำงานเป็นทีม
H   =   Holistic  หมายถึง  การดูแลแบบองค์รวม
A   =  Accomplish หมายถึง  ทำให้สำเร็จ
L  =   Learning หมายถึง องค์กรแห่งการเรียนรู้
I   =  Information หมายถึง  การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนางาน