สายตรงผู้อำนวยการ

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

 

โทรศัพท์ :  -
E-mail :  
Line : -