^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form

EB2.2 ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน และลูกจ้าง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุกจริตคอร์รัปชั่น