^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
EB 10 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (รอบ 12 เดือน) 23 สิงหาคม 2564
EB 11 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 20 สิงหาคม 2564
EB 18 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอบ 12 เดือน 18 สิงหาคม 2564
EB 18 รายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 12 เดือน) 17 สิงหาคม 2564
EB 12 รายงานการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยความใส่ใจของ อสม. ประจำปี 2564 27 กรกฎาคม 2564
EB 24 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 26 กรกฎาคม 2564
EB 12 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยความใส่ใจของ อสม. ประจำปี 2564 20 กรกฎาคม 2564
EB 12 รายงานการประชุมโครงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยความใส่ใจของ อสม. ประจำปี 2564 12 กรกฎาคม 2564
EB 20 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 30 มิถุนายน 2564
EB 13 ข้อ 4 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามข้อร้องเรียนหรือพบผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการรับสินบนทุกรูปแบบ 04 มิถุนายน 2564
EB11 ข้อ 2-3 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียนทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 08 เมษายน 2564
EB 10 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (รอบ 6 เดือน) 08 เมษายน 2564
EB 21 โครงการอบรมและสรุปผลการอบรม เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต และต่อต้านการทุจริต 30 มีนาคม 2564
EB 18 รายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน) 30 มีนาคม 2564
EB 19 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 15 มีนาคม 2564
EB 18 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอบ 6 เดือน 15 มีนาคม 2564
EB 9 รายงานการอบรมและสรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน 02 มีนาคม 2564
EB 9 รายงานการอบรมและสรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน (2) 02 มีนาคม 2564
EB 23 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรม STRONG 25 กุมภาพันธ์ 2564
EB 23 ชมรม STORG "จิตพอเพียงด้านทุจริต" 25 กุมภาพันธ์ 2564
ใหม่