^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form


ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต
"โรงพยาบาลท่าลี่ใสสะอาด ร่วมต่อต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564