^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรการว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ. 2564 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 387
รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 4) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 345
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 386
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รอบ 12 เดือน ( 1 เมษายน 2565 - 31 สิงหาคม 2565) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 300
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 338
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 365
รายงานผลการกำกับ ติดตาม มาตรการป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 342
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาลท่าลี่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 362
รายงานผลโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเบาหวาน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 263
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเบาหวาน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 275
ใหม่