^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form

การอบรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมเสริมสร้างสุจริตและต่อต้านการทุจริต

"จิตพอเพียง ต้านทุจริต" ปีงบประมาณ 2565