^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรการว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา
และส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ. 2564