^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ไตรมาส 4/2566 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 48
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 4) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 48
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม รอบ 12 เดือน ( 1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 45
รายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 44
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 74
สรุปผลการดำเนินการข้อเรียนทั่วไป ปีงบประมาณ 2566 (เมษายน 2566 - สิงหาคม 2566) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 61
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลท่าลี่ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 40
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 38
รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาส ๔ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 55
รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาลท่าลี่ ไตรมาส 4 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 45
ใหม่