^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียนทั่วไป ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 86
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 2) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 92
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 67
รายงานการประเมินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 73
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 75
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลท่าลี่ รอบ 6 เดือน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 144
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 207
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 154
คู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 110
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต , ประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาฯ และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงาน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 72
ใหม่