ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน (ครั้ังที่ 2)

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ  เนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน (ครั้ังที่ 2)