รายงานผลการปฎิบัติงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อมโดยการใช้สมุนไพร

รายงานผลการปฏิบัติงาน

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อมโดยการใช้สมุนไพร

ในชุมชนบ้านท่าลี่  หมู่  2 - 3  อำเภอท่าลี่  ปีงบประมาณ  2561