ประกาศโรงพยาบาลท่าลี่
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)