^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form

  อันดับการให้บริการ 10 อันดับแรกของผู้ป่วยนอก

อันดับการให้บริการ 10 อันดับแรกของผู้ป่วยใน

อันดับการให้บริการ 10 อันดับแรกของงานอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน

สาเหตุการเสียชีวิตของโรงพยาบาลท่าลี่ 5 อันดับแรก

Refer out ER ผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อที่ รพ.เลย 10 อันดับโรคแรก

Refer out IPD ผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อที่ รพ.เลย 10 อันดับโรคแรก

 

สาเหตุการ Re - admit 10 อันดับแรก

 

 สื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ