^
Get Adobe Flash player

Login Form

บทบาทภาระกิจของหน่วยงาน

  อันดับการให้บริการ 10 อันดับแรกของผู้ป่วยนอก

อันดับการให้บริการ 10 อันดับแรกของผู้ป่วยใน

อันดับการให้บริการ 10 อันดับแรกของงานอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน

สาเหตุการเสียชีวิตของโรงพยาบาลท่าลี่ 5 อันดับแรก

Refer out ER ผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อที่ รพ.เลย 10 อันดับโรคแรก

Refer out IPD ผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อที่ รพ.เลย 10 อันดับโรคแรก

 

สาเหตุการ Re - admit 10 อันดับแรก

 

 สื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ

Copyright © 2013.  Rights Reserved.