^
Get Adobe Flash player

Login Form

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม

วิสัยทัศน์ (Vision)  

ผู้ป่วยปลอดภัย  ประทับใจบริการ  บุคลากรในหน่วยงานมีความสุข

พันธกิจ (Mission)

1.   ให้บริการสุขภาพที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติประกอบด้วย การรักษาโรค ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟู            

2.  สมรรถภาพแก่ผู้ที่มารับบริการตาม   มาตรฐานวิชาชีพแบบองค์รวม

3.  ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลและจัดการสุขภาพของตนเองและชุมชน

4. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการบริการงานด้านสุขภาพ

5.จัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการมารับบริการของประชาชน และ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ค่านิยม (Core Value) =  THALI

T   =   Team work หมายถึงการทำงานโดยบุคคลหลายคนโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันมีการแบ่งหน้าที่แล้วแต่ละคนมีความพอใจในหน้าที่

H   =  Humannized Health Care หมายถึง การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

A   =  Achivement Motivation หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ไปสู่ความสำเร็จ

L  =   Learning หมายถึง มีการเรียนรู้ อย่างสม่ำเสมอ

I   =  Innovation หมายถึง การนำเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา

 

Copyright © 2013.  Rights Reserved.