^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form

วิสัยทัศน์ (Vision)  

ผู้ป่วยปลอดภัย  ประทับใจบริการ  บุคลากรในหน่วยงานมีความสุข

พันธกิจ (Mission)

1. ให้บริการสุขภาพที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติประกอบด้วย การรักษาโรค ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ แก่ผู้ที่มารับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพแบบองค์รวม

2. ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลและจัดการสุขภาพของตนเองและชุมชน

3. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการบริการงานด้านสุขภาพ

 4. จัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการมารับบริการของประชาชน และ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ค่านิยม (Core Value) =  THALI

T   =   Team work หมายถึงการทำงานโดยบุคคลหลายคนโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันมีการแบ่งหน้าที่แล้วแต่ละคนมีความพอใจในหน้าที่

H   =  Humannized Health Care หมายถึง การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

A   =  Achivement Motivation หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ไปสู่ความสำเร็จ

L  =   Learning หมายถึง มีการเรียนรู้ อย่างสม่ำเสมอ

I   =  Innovation หมายถึง การนำเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา