^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ %s
EB2-3.3 - แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2563 21 พฤศจิกายน 2562
EB1 - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 20 พฤศจิกายน 2562
EB2.1 ประกาศนโยบายความโปร่งใสด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 12 พฤศจิกายน 2562
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 06 พฤศจิกายน 2562
รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปัีงบประมาณ 2563 06 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 18 ตุลาคม 2562
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 18 ตุลาคม 2562
แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 10 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัฐชองสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 30 กรกฎาคม 2562
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 09 กรกฎาคม 2562
ใหม่