^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form

ชื่อองค์กร

(ไทย)

โรงพยาบาลท่าลี่

(อังกฤษ)  

ThaliHospital

ที่อยู่

52  หมู่  1  ตำบลท่าลี่   อำเภอท่าลี่   จังหวัดเลย

โทรศัพท์   042 889035   โทรสาร 042 –889012

ประเภท 1 /ระดับ 2

โรงพยาบาลชุมชน   ขนาด 30  เตียง / ระดับทุติยภูมิ

เจ้าของ/ต้นสังกัด  

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย    กรมสำนักงานปลัดกระทรวง  

กระทรวงสาธารณสุข

จำนวนเตียง

ขออนุญาต  30  เตียง

ให้บริการจริง  50 เตียง

อัตราครองเตียง - %

ความครอบคลุมหน่วยบริการ

 -

ผู้นำสูงสุดขององค์กร

ชื่อ – สกุล

นายชัยยา  ปานันท์

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

e-mail

-

โทรศัพท์

-

สาขาที่ให้บริการ

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไป ได้แก่ สาขาอายุรกรรม  ศัลยกรรม  สูติ-นรีเวชกรรม
กุมารเวชกรรม หู ตา คอ จมูก จิตเวช บริการทันตกรรม  กายภาพบำบัดบริการแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพในเชิงรุกในชุมชนไม่มีแพทย์เฉพาะทาง 

ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่

ประชากร UC

ข้าราชการ/ปกส.

รวม ( 4 )

ต. ท่าลี่

4,536

1,269

5,876

ต. หนองผือ

5,872

1,203

7,366

ต. อาฮี

3,818

873

4,785

ต. น้ำแคม

4,620

542

5,347

ต. โคกใหญ่

2,815

332

3,181

ต.น้ำทูน

1,508

127

1,753