^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 3) ปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 30
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 3) ปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 28
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 47
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 75
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 77
รายงานการประเมินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 83
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 100
กรอบแนวทางการป้องกันการทุจริต เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 89
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 148
รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 87
ใหม่