^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 18
รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 11
คู่มือการปฎิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ทั่วไป ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 42
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 52
แนวทางปฏิบัติการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 59
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลท่าลี่ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 393
คู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 177
ประกาศโรงพยาบาลท่าลี่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ. 2564 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 41
ประกาศโรงพยาบาลท่าลี่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงาน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 176
แผนการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 40
ใหม่