^
Get Adobe Flash player

Login Form

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ %s
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 02 มกราคม 2562
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 ธันวาคม 2561
ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน และลูกจ้าง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 21 พฤศจิกายน 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 08 ตุลาคม 2561
แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562 08 ตุลาคม 2561
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560 25 เมษายน 2561
มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัด โรงพยาบาลท่าลี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 05 มีนาคม 2561
แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22 มกราคม 2561
ภาพกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง 20 มกราคม 2561
รายงานผลการวิเคราะ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 19 มกราคม 2561
ใหม่
Copyright © 2013.  Rights Reserved.