^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ %s
สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียนทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 62 - มี.ค. 63) และสรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563 06 มีนาคม 2563
รายงานผลการดำเนินการตามแผนส่งเสริมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2563 06 มีนาคม 2563
รายงานสรุปผลการกำกับติดตามดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 05 มีนาคม 2563
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 05 มีนาคม 2563
แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2563 03 มีนาคม 2563
แผนการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563 03 มีนาคม 2563
EB 9 1.10 คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 27 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 27 กุมภาพันธ์ 2563
คู่มือปฏิบัติงานด้านการให้บริการผู้ป่วย OPD 27 กุมภาพันธ์ 2563
คู่มือการปฏิบัติงานการบริการผู้ป่วยใน 27 กุมภาพันธ์ 2563
ใหม่