^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ %s
แผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลท่าลี่ 12 พฤศจิกายน 2564
EB 7 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็ก 1,000 วันแรกแห่งชาติ 09 มิถุนายน 2563
EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 13 พฤษภาคม 2563
EB 6 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 13 พฤษภาคม 2563
EB 12 รายงานกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 24 เมษายน 2563
แผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม 09 เมษายน 2563
การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 26 มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียนทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 62 - มี.ค. 63) และสรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563 06 มีนาคม 2563
รายงานผลการดำเนินการตามแผนส่งเสริมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2563 06 มีนาคม 2563
รายงานสรุปผลการกำกับติดตามดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 05 มีนาคม 2563
ใหม่