^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form


ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลท่าลี่ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"
ประจำปีงบประมาณ 2567