^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

นายชัยยา  ปานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่

Login Form

รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพร  การทำลูกประคบสมุนไพร

ใช้ในชุมชนบ้านชลประทาน  อำเภอท่าลี่  ปีงบประมาณ 2562